Yu Yu Hakusho

Netflix Yu Yu Hakusho 실사 시리즈, 2023년 12월 개봉 예정

전설적인 만화 Yu Yu Hakusho의 Netflix 실사 각색이 2023년 12월에 출시됩니다.